Havas İlmi Nedir, İslam’daki Yeri Nasıldır? Havas İlmi Metafizik Uzmanı Ne İş Yapar?
 • Sektör Gazetesi
 • Genel
 • Havas İlmi Nedir, İslam’daki Yeri Nasıldır? Havas İlmi Metafizik Uzmanı Ne İş Yapar?

Havas İlmi Nedir, İslam’daki Yeri Nasıldır? Havas İlmi Metafizik Uzmanı Ne İş Yapar?

Havas ilmi, İslam kültüründe ve tasavvuf geleneğinde yer alan, gizli ve özel bilgileri kapsayan bir mistik bilgi dalıdır. Bu ilim hakkında merak edilen bazı sorular, eksik bilinenler var. Peki havas ilmi nedir ve İslam’daki yeri nasıldır? Havas ilmi metafizik uzmanı ne iş yapar? İşte detaylar…

ABONE OL
8 Temmuz 2024 14:42
Havas İlmi Nedir, İslam’daki Yeri Nasıldır? Havas İlmi Metafizik Uzmanı Ne İş Yapar?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

“Havas” kelimesi, Arapça’da “özel, seçkin” anlamına gelir ve bu ilim de sıradan bilgilerden ziyade daha derin, manevi ve gizli bilgileri ifade eder. Havas ilmi, özellikle ruhsal yetenekler, manevi güçler ve çeşitli doğaüstü becerilerle ilgilidir. İslam tasavvufunda ve mistik pratiklerde önemli bir yere sahiptir.


havas ilmi nedir

“Havas ilmi nedir ve İslam’da havas ilminin yeri nasıldır?” detayları ile derledik. İşte havas ilmi hakkında tüm merak edilenler…

Havas İlmi Nedir?

“Havas ilmi nedir?” sorusuna öncelikle kelime anlamıyla cevap verelim.


Havas İlmi Nedir

Bir nesnede olup diğerlerinde bulunmayan özel nitelik, özellik ve karakteri ifade eden “hâs” ve “hâssa” kelimelerinin çoğulu olan “havâs,” insanlar için kullanıldığında “olağanüstü, üstün, seçkin bireyler” anlamına gelir.

Havas ilmi, nesnelerin gizli özelliklerini tanımayı ve bu gizli özelliklerden faydalanmayı amaçlayan bir bilgi dalıdır.

Dini açıdan, havas ilminin uygulanmasında bir sakınca yoktur. Çünkü bu ilim, nesnelerin gerçek özelliklerine nüfuz etmeyi içerir. İslamiyet’e göre, bu özelliklerden yararlanmak ve bunları teşvik etmek uygundur.


Havas İlmi Nedir

Yaşamda pek çok eğitim alanı mevcuttur. Bu alanlar, bilim dalları ya da sosyal alanlar olabilir. Havas ilmi ise bu alanlar arasında pek tanınmaz. Bu ilim, kendine özgü nitelik ve özelliklere sahip olmasıyla diğerlerinden ayrılır. “Has” kelimesinden türediği için, bu isimle tanımlanması mantıklıdır.

Havas ilmiyle uğraşan kişilere “seçkin kişiler” denir. Havas kelimesi, bilinmeyen ve farklı bir ilimle uğraşmak anlamına gelir.


Havas İlmi Nedir

Havas ilmi, İslam alimleri tarafından geliştirilmiştir. Bu ilmin çalışmaları, Allah tarafından yaratılan varlıkların bir hikmeti olduğu inancına dayanır. Bu temel üzerine araştırmalar yapılır ve ilahi sırlar keşfedilmeye çalışılır.

Havas ilmi, doğadaki canlı ve cansız tüm varlıkları araştırma konusu yapar. Bu ilime göre her tür, kendine özgü özelliklere sahiptir. Bu özellikler, eleman olarak ifade edilir. Her varlık, farklı bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşur.


Havas İlmi Nedir

Havas ilmi nedir genel bilgisiyle aktardık. Biraz daha derine inelim…

Havas İlminin Tarihçesi

Havas ilmi, nesnelerin gizli özelliklerinin keşif ve tesbiti esasına dayanır ve ilk olarak Mısır’da ortaya çıktığı düşünülür. Yunanlılar, bu bilgileri Mısırlılar’dan almış ve hermetik düşünce yoluyla Doğu’ya aktarmışlardır. İslam kültüründe, özellikle Şiîler ve mutasavvıflar arasında yaygın olarak kullanılmıştır. Şiîler, Ehl-i beyt’e mensup kişilerin imtiyazlı oldukları inancıyla bu ilme ilgi duymuşlardır. Câfer es-Sâdık ve Câbir b. Hayyân gibi figürler, havas ilmine dair önemli eserler yazmışlardır.


Havas İlmi Nedir

Havas İlmi Nedir? Temel Unsurları Nelerdir?

Dualar ve Zikirler:

Belirli dualar ve zikirler, belirli etki ve sonuçlar elde etmek için okunur. Bu duaların doğru zamanda, doğru şekilde ve belirli ritüellere uygun olarak yapılması önemlidir.


Havas İlmi Nedir

Tılsımlar ve Muska:

Havas ilminde tılsımlar ve muskalar sıkça kullanılır. Bu tılsımlar ve muskalar, korunma, şifa veya belirli bir amaca ulaşmak için hazırlanır ve taşınır.


Havas İlmi Nedir

Ruhsal Ritüeller:

Çeşitli ruhsal ritüeller, belirli ruhsal güçleri çağırmak veya etkilemek için yapılır. Bu ritüellerde tütsüler, mumlar ve belirli semboller kullanılır.


Havas İlmi Nedir

Astroloji:

Gezegenlerin ve yıldızların hareketleri ile ilgili bilgi, havas ilminde önemli bir yer tutar. Bu bilgiler, geleceği tahmin etmek veya belirli olayların zamanlamasını hesaplamak için kullanılır.


Havas İlmi Nedir

Manevi Şifa:

Havas ilminde manevi şifa yöntemleri de bulunur. Bu yöntemler, dualar, zikirler ve tılsımlar aracılığıyla hastalıkları tedavi etmeyi amaçlar.


Havas İlmi Nedir

Havas İlmi Nedir? Kullanım Alanları Nelerdir?

Koruma ve Güvenlik:

Kötü ruhlardan, nazardan ve negatif enerjilerden korunmak için çeşitli dualar ve tılsımlar kullanılır.


Havas İlmi Nedir

Şifa:

Manevi ve ruhsal şifa yöntemleriyle hastalıkları ve rahatsızlıkları tedavi etme. Bu, genellikle dualar ve zikirlerle yapılır.


Havas İlmi Nedir

Gelecek Kehanetleri:

Astrolojik hesaplamalar ve rüya tabirleri aracılığıyla gelecekle ilgili bilgi edinme.


Havas İlmi Nedir

Manevi Rehberlik:

Bireylerin ruhsal gelişimlerine rehberlik etme ve onları manevi yolculuklarında destekleme.


Havas İlmi Nedir

Havas ilmi nedir öğrendik. Peki havas ilminin İslam’daki yeri nedir? Birlikte öğrenelim…

İslam’da Havas İlminin Yeri Nasıldır?

İslam âlimleri, Allah’ın varlıkları çeşitli şekillerde ve hikmetle yarattığı gerçeğinden yola çıkarak, bu varlıklardaki ilâhî sırları anlamak için türlerini araştırmışlardır. Örneğin, Câhiz, Gazzâlî, Demîrî, Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ebû Bekir b. Dâvûd, Hârûn Şah es-Simâvî gibi âlimler, doğadaki canlı ve cansız varlıkların özelliklerini keşfetmek amacıyla çaba göstermiş ve bu araştırmalarını kitap ve risâleler halinde sunmuşlardır.


Havas İlmi Nedir

Genel olarak şu yaklaşımı benimsemişlerdir: Her varlık türü, kendine özgü bir elemana sahiptir ve her varlık, farklı bileşimlerin oluşturduğu bir bütündür; bu varlıkları diğerlerinden ayıran özelliklere “havâssü’l-eşyâ” denir. Dolayısıyla her varlığın kendine özgü bir havassı vardır. Ancak bazı varlıkların hâssaları bilinirken, bazıları gizli olduğu için bilinmemektedir. Havas ilmi nedirle uğraşanlar, bu gizemleri keşfederek olağanüstü kabul edilen bazı işleri yapabildiklerini iddia etmektedirler.


Havas İlmi Nedir

İbnü’n-Nedîm ve İbn Haldûn gibi İslam alimlerinin havas ilmi nedir ve ilgili konulara dair görüşleri, İslam kültüründe gizli ilimlere ve bunların uygulanmasına yönelik farklı perspektifler sunar.

İbnü’n-Nedîm’in Görüşleri:


Havas İlmi Nedir

İbnü’n-Nedîm, gizli ilimleri azâim, sihir, şa‘beze, nîrâncât, hiyel ve tılsım gibi kategorilere ayırır ve bunların bir kısmının cinleri kullanarak, bir kısmının ise yıldızları gözlemleyerek veya çeşitli nesneler üzerine işaretler yaparak gerçekleştirildiğini belirtir. Ona göre, bu yöntemlerin bazıları dinen hoş karşılanırken (örneğin, Hz. Süleyman ve Âsaf b. Berahyâ’nın uygulamaları gibi), diğerleri hoş karşılanmaz (örneğin, Halef b. Süleyman ed-Destmîsânî ve İbn Vahşiyye el-Keldânî’nin uygulamaları gibi). İbnü’n-Nedîm, dindar insanların Allah’a ibadet ve riyazet ile ruhani varlıkları etkileyebileceklerini kabul ederken, sihirbazların şeytanın torunu olan Bîzâh’ın isteklerini yerine getirdiği inancını reddeder.


İbn Haldûn’un Görüşleri:


Havas İlmi Nedir

İbn Haldûn, havas ilmini esrâr-ı hurûf ve simya ile birlikte ele alır ve İslam kültürüne daha sonraki dönemlerde Şiâ ve Bâtınîliğe yönelen sûfîler tarafından sokulduğunu belirtir. İbn Haldûn, insanları özelliklerine göre üç gruba ayırır:

 1. Duyuların ve aklın ötesine geçemeyen avam,
 2. Riyazet ve gayret ile kısmen gaybı idrak eden velî ve sûfîler,
 3. Melekiyete yükselme yeteneğine sahip peygamberler.

Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin Görüşleri:


Havas İlmi Nedir

Taşköprizâde, gizli ilimlerin elde edilmesinde etkili olan yöntemleri sıralar: Nefsin gücü (sihir), feleklerin yardımı (da‘vet-i kevâkib), semavî kuvvetlerle yeryüzü kuvvetlerinin birleşimi (tılsım) ve nesnelerin gizli özelliklerinden istifade.

Bu ilimleri okumak (ilm-i havâs), yazmak (nîrâncât), fiil şeklinde (rukye), bedensiz ruhlardan istifade etmek (azâim) ve bedenlenmiş ruhların yardımı ile (ilmü’l-istihzâr) gerçekleştirilenler olarak sınıflandırır.

Taşköprizâde’ye göre ilm-i havâss, esmâ-i hüsnâ ve kutsal kitapları okuyarak kazanılan hassalardan bahseder ve insanın kendini tamamen Allah’a verip dünyevî zevklerden uzaklaşması gerektiğini savunur.


Kâtib Çelebi’nin Görüşleri:


Havas İlmi Nedir

Kâtib Çelebi, havas ilmine dair bilgileri Taşköprizâde’den aktarır ve eşyanın hassalarının sabit olduğunu, ancak oluş sebeplerinin gizli kaldığını belirtir.

Havas ilmine konu olan varlıkları sınıflandırır: Harflerin havassı, dua ve âyetlerin havassı, burçların ve yıldızların havassı, iklimlerin ve şehirlerin havassı, kara ve denizlerin havassı.


Sıddîk Hasan Han’ın Görüşleri:


Havas İlmi Nedir

Sıddîk Hasan Han, gizli ilimlerin yöntemlerini Hint, Keldânî, Yunan, İbrânî-Kıptî-Arap usulü şeklinde sınıflandırır. Havas ilmini Keldânî metoduna dahil eder ve ikiye ayırır: İsim ve harflerin havassı, nesnelerin havassı.

Havas ilmi nedir ve İslam’daki yerini öğrendikten sonra, “havas ilmi metafizik uzmanı ne iş yapar?” sorusuna cevap bulalım.

Havas İlmi Metafizik Uzmanı Ne İş Yapar?


Havas İlmi Nedir

Havas ilmi nedir? Havas ilmi metafizik uzmanı ne iş yapar? Havas ilmi metafizik uzmanı, havas ilmi ve metafizik konularında derinlemesine bilgi sahibi olan kişidir. Havas ilmi nedir? Nesnelerin ve varlıkların gizli özelliklerini keşfetmeyi ve bu özelliklerden yararlanmayı amaçlayan bir bilgi dalıdır. Metafizik ise varlıkların doğası, evrenin yapısı ve gerçekliğin temel prensipleri ile ilgilenen felsefi bir disiplindir.

Havas ilmi metafizik uzmanının görev ve sorumlulukları şunlar olabilir:

 • Gizli Özelliklerin Araştırılması: Uzman, nesnelerin ve varlıkların gizli veya bilinmeyen özelliklerini araştırır. Bu özelliklerin nasıl işlediğini ve nasıl kullanılabileceğini keşfetmeye çalışır.
 • Danışmanlık ve Rehberlik: Havas ilmi ve metafizik konularında danışmanlık hizmeti verir. Bireylerin veya toplulukların, bu bilgileri kendi hayatlarında nasıl uygulayabilecekleri konusunda rehberlik eder. Bu konuda detaylı bilgiye sahip olmak için havas ilmi uzmanı Tugay Hoca‘ya “0 532 732 72 09” bu numaradan ulaşabilirsiniz.
 • Eğitim ve Öğretim: Havas ilmi ve metafizik konularında dersler verir, seminerler düzenler ve bu konularda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere eğitim sağlar.
 • Ritüel ve Uygulamalar: Belirli ritüel ve uygulamaları gerçekleştirir. Bu ritüeller, belirli enerjilerin yönlendirilmesi veya belirli sonuçların elde edilmesi amacıyla yapılabilir.
 • Yazılı ve Sözlü Bilgi Paylaşımı: Havas ilmi ve metafizik konularında kitaplar yazar, makaleler yayınlar ve bu konularda konferanslar verir. Bilgilerini geniş bir kitleyle paylaşır.
 • Enerji Çalışmaları: Enerji alanları, aura ve çakralarla çalışarak, bireylerin enerji dengesini sağlamak ve ruhsal iyilik halini desteklemek amacıyla çeşitli teknikler uygular.
 • İlahi Sırlar ve Hikmetler: Allah’ın yarattığı varlıkların hikmetlerini ve ilahi sırları keşfetmeye yönelik çalışmalar yapar. Bu çalışmalar, dini ve manevi bir perspektifle gerçekleştirilir.

Havas İlmi Nedir

Bu uzmanlar, doğadaki canlı ve cansız varlıkların kendine özgü özelliklerini inceleyerek, bu özelliklerin insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlamaya çalışırlar. Bu sayede, havas ilmi ve metafizik bilgileri, bireylerin hayatlarına olumlu katkılar sağlamayı amaçlar.

“Havas ilmi nedir?” hakkında merak edilenleri cevapladık. Detayları öğrenmek için havas ilmi uzmanı Tugay Hoca‘ya “0 532 732 72 09” bu numaradan ulaşabilirsiniz.


  En az 10 karakter gerekli

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.